Turneringsleiing

Hovudkomité:

Odd Hagen – turneringsleiar
Per Øyvind Storevik – koordinator for turneringa
Anders Skreien / Geir Vindheim – kamp- / resultatansvarleg
Margunn Vallestad – sekretariatansvarleg
Geir Vindheim – dommeransvarleg
Anne Seljeset – innkvarteringsansvarleg
Anita Solsvik Skilbrei og Svein P. Rundereim – matansvarleg

Kampoppsett:
Geir Vindheim

Førdecupsekretatiatet er lokalisert til Førdehuset

Opningstider:
Fredag     17.00 – 22.30
Laurdag   08.00 – 20.00
Sundag    08.00 – 17.00

Hovudjury: Kommer 2 personer til en fra Hordaland og en fra Møre
Per Øyvind Storevik          –   Førde IL                           (Sogn og Fjordane)

Turnerings- og kampreglement:
Førde Cup vert avvikla etter NFF sitt spelereglement for fotball på små baner.

Klasseinndeling:
Småjenter (SMJ)           f. 2005– 2006
Smågutar (SMG)           f. 2005 – 2006
Jenter (J)                         f. 2003 – 2004
Gutar (G)                        f. 2003 – 2004
Junior damer (JD)         f. 2000 – 2002
Junior gerrar (JH)          f. 2000 – 2002

Spelesystem:
5 spelarar på bana samstundes. (Keeper + 4 utespelarar)
Ein spelar kan berre brukast på eitt lag i same klasse.
NB! Speletid 13 minutt

Ved lik poengsum i seriespel blir rekkjefølgja avgjort slik:

  1. Målskilnad
  2. Tal scora mål
  3. Resultat i innbyrdes oppgjer
  4. Myntkast
    I cupspel nyttar ein følgande løysningar ved uavgjort resultat:
  • 1 x 3 min. ekstraomgangar der første mål vinn
  • Straffesparkkonkurranse i alle klassar *
  • Straffespark skal takast frå 7 meter
  • 3 straffer. Deretter 1 og 1

Andre reglar:
For å avgjere rekkjefølgja mellom laga i klassar med ulikt tal lag i puljane, blir resultatet mot dårlegaste laget teke vekk i dei -puljane som har flest lag.

Innspark.

Raudt kort:Utøvar må står over neste kamp.

Kampavvikling, protestar, frammøte m.m.

Protestar:
Eventuelle protestar skal leverast skriftleg i sekreteriatet seinast 30 min. etter kampslutt. Protesten skal vere underteikna av den person som er oppført som klubben sin kontaktperson under turneringa. Juryen si avgjerd kan ikkje på-klagast. Protestgebyr er sett til kr. 250,- og skal innbetalast ved innlevering av protesten. Blir protesten teken til følgje vil laget få refundert protestgebyret.

Frammøte:
Alle lag pliktar å stille ferdig skifta ved kampbana seinast 5 min. før kampstart. Lag som ikkje møter til kampstart tapar kampen og resultatet vert sett til 3–0. Er eit lag lovleg forseinka til kampstart, skal sekreteriatet orienterast om dette snarast råd. Dersom lag kjem seinare enn 3 min. etter oppsett kampstart, vinner motstandaren på WO. Etter kampslutt oppmodar vi laga til å forlate kampbana. Det er ønskjeleg at ein utanom kampane nyttar tribuneanlegget.

Kampavvikling:
Kampane vert spelt på tre baner samstundes. Kampane startar og stoppar etter -signal frå dommar/speaker. På bana har sekreteriatet ein person som held -kontakt med dommar og kampsekretariatet. (Lagleiarane kan gjere seg nytte av denne -personen om det er trong for det.)

Drakter etc:
Det lag som står oppført som heimelag i kampane tek avspark og stiller på den banehalvdel der tidklokka er. Har to lag like drakter, skal bortelaget skifte -drakter, eventuelt nytte tilviste vestar. Bortelaget er ansvarleg for å undersøke om like -drakter vert nytta.

SPILLEREGLER FOR FEMMER FOTBALL FOR UNGDOM OG VOKSNE

Med unntak av de nedenstående tilpasninger gjelder de samme spillereglene som for sjuerfotball. Egne tilpasninger gjøres for barnefotballen (12 år og yngre).

1. SPILLEBANEN
Størrelse: Min. 33 m x 18 m
Maks. 45 m x 25 m
Anbefalt: 40 m x 20 m
Straffesparkfelt: 6 meter ut fra mållinjen.
Målene: Det kan benyttes størrelse 3 x 2 m. eller 5 x 2 m.

2. ANTALL SPILLERE
Det benyttes fem spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. Det anbefales to til fire innbyttere, som kan byttes inn når som helst.

3. SPILLETS VARIGHET
Her er fleksibilitet hovedregelen. Type kamp, nivå og antall innbyttere på de to lagene bør påvirke den enkelte kamps lengde.
Det anbefales på generelt grunnlag 2 x 30 min. fra gutt/jente og oppover, og 2 x 20 min. fra smågutt/småjente og nedover.

4. SPILLETS BEGYNNELSE
Motspillere må være minst fem meter unna ved avspark.

5. FRISPARK
Motspillere må være minst fem meter unna ved frispark.

6. STRAFFESPARK
Tas fra midten av straffesparkfeltlinjen.

7. INNKAST/INNSPARK
Hva som benyttes, må vurderes ut fra nivå og hensikt. Det kan ikke scores direkte fra innkast/innspark.

8. OFFSIDE
Praktiseres ikke.

9. MÅLSPARK
Målspark/ målkast tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark/ målkast kan ballen sparkes/kastes ut av straffesparkfeltet uten at denmå ligge på bakken. Motstander må være utenfor straffesparkfeltet ved målspark/ målkast. Det er ikke lov å kaste eller sparke ballen over midten ved målspark/ målkast, eller når målvakten skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer, skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der ballen passerer midtstreken.
Hvis keeper etter redning tar med seg ballen utenfor målfeltet, kan han spille så langt han vil.

10. UTVISNING
Spillere 13 år og eldre kan utvises fra kampen. Laget må da spille med én spiller mindre i tre minutter før en annen spiller kan komme inn.

MERKNADER

Spesielt for innendørsfotball
4-sekunds regelen
Hensikten med denne regelen er at spillet skal settes hurtig i gang etter stans. Det er opp til dommeren å avgjøre når tidsrammen på 4 sekunder er overskredet.

Som en rettesnor gjelder:
Fra det tidspunktet spilleren/laget kan sette ballen i spill og til den blir satt i spill, skal det ikke gå mer enn 4 sekunder. Her må det bl.a. tas hensyn til alder og ferdighet i de yngste klassene.

Et indirekte frispark til det angripende lag skal tas fra det nærmeste sted på straffefeltlinjen dersom forseelsen finner sted innenfor straffesparkfeltet.

Vant
Hvis vant skal benyttes, må en sette i verk nødvendige forholdsregler slik at ikke vantet forårsaker skader. Bl.a. må dommerne være ekstra på vakt når spillet foregår i nærheten av vantet. Når vant nyttes skal frispark inntil vantet, innspark og hjørnespark, tas inne på banen, og inntil en meter fra vantet.

Alternativ forlenget spilletid
Arrangøren av en turnering kan bestemme alternative regler for forlenget spilletid i klassene 13 år og eldre. For eksempel etter følgende prinsipp: Etter bestemte tidsintervaller skal hvert lag ta ut en spiller (uten å sette inn nye spillere) inntil det er 2 spillere igjen på banen på hvert lag. Hvis et lag pådrar seg utvisning når det kun er igjen 2 spillere på hvert lag, skal den utviste spiller forlate banen, men laget kan sette inn en annen spiller. Motstanderen kan da sette inn en ekstra spiller i 3 minutter.

Regel 3 – antall spillere
Det benyttes fem spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt.
Ubegrenset antall innbyttere kan byttes ut og inn mens ballen er i spill. Ved keeperbytte må det være stopp i spillet. Det anbefales to til fire innbyttere som kan byttes inn når som helst. Hvert lag må ha minimum 5 spillere for å begynne en kamp.

I turneringer kan arrangøren fravike hovedregelen om antall spillere på hvert lag, samt fastsette et maksimumstall på antall innbyttere.

Regel 5 – dommer
Som i vanlige spilleregler – eller alternativt kan det oppnevnes to dommere. Disse to plasserer seg diagonalt på hver sin sidelinje og har i hovedsak ansvar for hver sin banehalvdel.

Regel 7 – spillets varighet
For kamper innendørs avgjør arrangør om det skal spilles 1 eller 2 omganger. Spilletid pr. lag bør være fleksibelt i henhold til alder med tanke på at hvert lag må få nok spilletid totalt sett.
Det anbefales på generelt grunnlag 2 x 30 min. fra gutt/jente og oppover, og 2 x 20 min. fra smågutt/småjente og nedover.

Regel 9 – ballen i og ute av spill
Stoppes spillet mens ballen er innenfor straffesparkfeltet og spillet skal gjenopptas ved dropp, skal dette skje på det nærmeste sted på straffefeltlinjen. Ballen er ute av spill når den treffer taket. Spillet gjenopptas ved dropp rett under treffpunktet. Er treffpunktet innenfor straffesparkfeltet droppes ballen på det nærmeste sted på straffefeltlinjen.

Regel 12 – feil og overtredelser

Direkte frispark: Som vanlige spilleregler.
I tillegg til de 9 forseelser som i henhold til de vanlige spillereglene skal straffes med direkte frispark (evt. straffespark), skal – ved kamper innendørs eller på særlig hardt underlag – direkte frispark også dømmes om en spiller:

a) angriper en motspiller med skulderen, eller
b) foretar en glidetackling for å nå ballen enten vedkommende treffer ballen eller ikke.

Utvisning
I kamper innendørs kan tidsbegrenset utvisning benyttes etter flg. retningslinjer:
En utvist spiller kan ikke komme inn i kampen igjen, og kan heller ikke oppholde
seg på innbytterbenken. Ved utvisning må laget spille med færre spillere i 3 minutter. Når denne tiden er gått kan laget sette inn en annen spiller.
Tiden regnes fra det øyeblikk spillet gjenopptas etter den forseelse som førte til utvisning. Spilleren som skal inn kan delta etter tegn fra tidtaker/dommer.
Hvis et lag pga. tidsbegrensede utvisninger kun har 3 spillere (inkl. målvakt) på banen, og får ytterligere spiller(e) utvist, skal utvist spiller straks forlate banen. Soningen av “3- minutters lagstraff” skal imidlertid utsettes til tiden for den (de) første av tidligere idømte 3-minutters straffer er utløpt. Dvs. laget skal ha min. 3 spillere på banen.

Regel 14 – straffespark
Tas på 6-meters linjen rett foran mål. Alle spillere unntatt den skal ta sparket må være utenfor straffesparkfeltet, bak ballen og minst 5 m. fra straffesparkmerket.

Regel 15 – innkast /innspark
I kamper innendørs, erstattes innkast med innspark. Det kan ikke gjøres mål direkte fra innspark. Motspillere må være minst 2 meter unna ved igangsettelse.